Vai trò của hệ thống MES trong nhà máy thông minh

Vai trò của hệ thống MES trong nhà máy thông minh

Hệ thống MES LÀ GÌ Hệ thống thực thi sản xuất (MES) là một hệ thống thông tin kết nối, giám sát và điều khiển các hệ thống sản xuất phức tạp và các luồng dữ liệu trên toàn nhà máy. Mục tiêu chính của MES là đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt […]